مزایای LSF

 

سازه LSF دارای مزایای متعددی می باشد از جمله: