چرا LSF ؟
                   
تاریخ درج خبر : 1398/10/5
منبع : درون سازمانی

 

 بهترین عملکرد سازه ای و سرعت اجرا در یک سازه فولادی را می توان در تکنولوژی LSF جستجو کرد.

سازه پیش ساخته-ویلا پیش ساخته-اجرا ساختمان پیش ساخته-ساختمان باسازه های سبک-ساخت ساختمان پیش ساخته-خانه و ویلای پیش ساخته-خانه و ساختمان پیش ساخته-نصب ساختمان پیش ساخته-سالن پیش ساخته-ساختمان پیش ساخته اداری- ساختمان اداری پیش ساخته-ساخت سازهLSF-سازه های سبک ال اس اف-اجرای سازه های ال اس اف-ویلای پیش ساخته LSF- ویلا پیش ساخته LSF-فروش خط تولید سازه های ال اس اف-ساخت انبار با سازه سبک-ساخت انبار با سازه LSF - مجری سازه های ال اس اف-سازه فولادی ال اس اف- سازه LSF-ویلا LSF - ساختمانهای LSF- تولید کننده سازه های ال اس اف- تولید سازه ال اس اف - اجرای سازه سبک LSF-ساخت ساختمان با سازه پیش ساخته-ساخت ساختمان پیش ساخته-ساختمان با سازه پیش ساخته - ساختمان پیش ساخته-سامان سازه

امروزه در صنعت ساختمان سازی، تکنولوژی های جدید جای روش های سنتی را گرفته و کمتر کسی در قرن بیستم برای ساخت و ساز از روشهای متداول قدیمی استفاده می کند. با توجه به لرزه خیز بودن ایران، نیروی زلزله مهمترین عامل طراحی سازه های مقاوم و پایدار در کشور بوده و بنابراین کاهش وزن ساختمان مهمترین عامل در کاهش نیروی زلزله و بالطبع احداث ساختمانهای پایدار و با صرفه اقتصادی بهتر خواهد بود. در میان مصالح ساختمانی سازه ای، فولاد با داشتن بالاترین نسبت مقاومت به وزن، مقاوم ترین متریال به حساب می آید. سازه قاب فولادی سبک (Light Steel Frame) همانطور که از نامش پیدا است، بیشترین میزان سبکی و بالتبع بالاترین نسبت مقاومت به وزن را در میان سازه های فولادی دارا است. به عبارت بهتر، بهترین عملکرد سازه ای و سرعت اجرا در یک سازه فولادی را نیز می توان در تکنولوژی LSF جستجو کرد. از طرف دیگر سرعت اجرا، انبوه سازی و اجرای مدولار از مهمترین قابلیت های سازه های سرد نورد شده LSF است. بالاخص زمانی که بهره برداری و اسکان سریع مد نظر کارفرما باشد، سازه LSF از دیگر سازه ها متمایز می شود. با توجه به استفاده از مقاطع سبک جدار نازک فولادی (LGS) و ماهیت اجرای خشک این سیستم ساختمانی، امکان توسعه و افزایش طبقه ساختمان های موجود در حین بهره برداری، از دیگر ویژگی های بارز این روش نوین ساختمانی است. در کشور ما ﺳﺎزه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي راﻳﺞ، ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﻃﺮاﺣﻲ دقیق و ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ معمولاً از اجرای ضعیفی ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﻪ اﻳﻦ معنی ﻛﻪ به دلیل عدم ﻧﻈﺎرت دﻗﻴﻖ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﺟﺮا و عدم به کارگیری نیروهای کارآزموده و آموزش دیده، رﻓﺘﺎر واﻗﻌﻲ ﺳﺎزه در ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻲ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه کاملاً متفاوت اﺳﺖ ﻟﺬا ﺗﻄﺎﺑﻖ جزئیات اجرایی ﺑﺎ محاسبات، اﻣﺮي ﻛﺎﻣﻼً ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از این رو ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن های ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻃﻲ ﻧﻤﻮدن فرآیند ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ دقیق ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺗﻲ، رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎزه را در ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﺮوﻳﺲ دﻫﻲ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ سازه های با ﻗﺎب ﻓﻮﻻدي ﺳﺒﻚ ( LSF ) ، با ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ اي و اﺗﺼﺎﻻت ﺳﺎده، ﻣﻄﻤﺌﻦ، ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ و ﺳﺮﻳﻊ، خود را از میان سایر روش های ساخت و ساز متمایز نموده است.

 

از   0   رای
0