گواهینامه ها

♦  گواهینامه صلاحیت پیمانکاری از سازمان برنامه و بودجه کشور

 

♦  گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت کار و امور اجتماعی

 

♦  پروانه اشتغال پایه 2 محاسبات و نظارت سازمان نظام مهندسی توسط رئیس هیئت مدیره

 

♦  برند ثبت شده در مالکیت صنعتی ایران

 

♦  عضو انجمن LSF ایران